Ogólnopolska baza miejscowych planów zagospodarowania.

administrator 12 marca 2020

Rośnie zdecydowanie zainteresowanie zakupem gruntów rolnych, później przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową. Potencjalni nabywcy chcąc migrować z miast szukają dogodnych lokalizacji w ich najbliższym sąsiedztwie. Z reguły ich zainteresowaniem cieszą się grunty rolne, które są zdecydowanie tańsze przy zakupie oraz później do czasu ich przekształcenia również tańsze w opłatach gruntowych. Zakup wybranej działki a w konsekwencji przystąpienie do budowy to dwa elementy decydujące o sukcesie zaplanowanej inwestycji. Przestrzegam wszystkich przed kierowaniem się tylko ceną i lokalizacja. By w przyszłości nie mieć problemów z jej przekształceniem na budowlaną koniecznym jest przeprowadzenie prawnej analizy działki, którą zamierzamy kupić.

Grunty znajdujące się w podmiejskich lokalizacjach niestarannie sprawdzone mogą stać się przyczyną wielu kłopotów, problemów i dodatkowych kosztów. O co tu w tym wszystkim chodzi? Otóż wszystko rozbija się o przeznaczenie gruntu, który chcemy kupić pod przyszłą budowę. Z reguły tereny te nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowanie przestrzennego, nie są opracowane stadia opracowań pod przyszłe mpz-ty. Jeżeli jednak takowe są to problem z głowy. Z ich opracowań możemy się wszystkiego dowiedzieć i spokojnie dokonać zakupu. Gorzej, kiedy nie ma nic a grunt jest przeznaczony pod produkcję rolną. Nie oznacza to klęski, jednak znacznie utrudnia i wydłuża proces otrzymania prawomocnej decyzji na wybudowanie domu. Ten problem dotyczy również tych, którzy są już właścicielami takich gruntów i zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć budowę.

      Odrolnienie takiego gruntu, bo od tego musimy zacząć całą procedurę związaną z budową domu to czasochłonne i kosztowane zadanie, niejednokrotnie porównywalne z „okazyjnym zakupem gruntu”. Dzielimy je (odrolnienie) na dwa etapy. Pierwszy to badanie gruntu. Drugie to wyłączenie z produkcji rolnej. Są to niezbędne kroki do zmian, jakie należy wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

        Wchodząc w szczegóły zwracam uwagę na wpisy w ewidencji gruntów rolnych. Jeżeli owy grunt rolny jest oznaczony, jako budowlany, wtedy musimy tylko przejść procedurę jego wyłączenia z produkcji rolnej. To decyzja administracyjna. Dotyczy to jednak gruntów należących do jednej z kategorii uznawanych za najbardziej wartościowe grunty (tu kłania się wiedza o ochronie gruntów rolnych i leśnych – ustawa z dnia 3.02.1955roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78).

        Inaczej ma się sprawa, gdy wybrany grunt oznaczony jest nieużytek, względnie grunt rolny. W tym przypadku droga do „własnego domu” zdecydowanie się wydłuża. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić to dokonanie zmian jego przeznaczenia. To wieloetapowa procedura zaczynająca się na poziomie gminnym a kończąca się wydaniem decyzji przez ministerstwo. Decyzja ministerstwa to dopiero kolejny krok w całej procedurze dokonania zmiany jego przeznaczenia. Decyzja, o której mówię wyżej daje podstawę prawną do rozpoczęcia procedury uchwalenia nowego planu zagospodarowanie przestrzennego uwzględniającego zmianę przeznaczenia gruntu. Dopiero wtedy, gdy ta procedura jest zakończona przystępujemy do kolejnej związanej z wyłączeniem z produkcji rolnej. Tu zaczynają się kolejne obowiązki wnioskodawcy. Myślę tu o obowiązku uiszczenia jednorazowej opłacie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz opłaty z tytułu użytkowania tegoż gruntu na cele nierolnicze lub nieleśne.

       Co kiedy grunty rolne położone są na terenach miejskich? Otóż wspomniane wyżej procedury nie mają tu zastosowania. Jednak tu jest pewien haczyk. Wyłączenie gruntów nie skutkuje tym, że z automatu stają się one gruntami przeznaczonymi pod zabudowę. To przeznaczenie winno znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego.

      Kiedy już to wszystko wiemy (informacje w ewidencji gruntów i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) możemy spokojnie podejmować decyzję o ewentualnym zakupie tego wymarzonego kawałka ziemi.

By ułatwić Państwu wgląd do ogólnopolskiej bazy Planów Zagospodarowania Przestrzennego podajemy:

link do tej bazy celem zapoznania się z jej zawartością.

Opracował: Andrzej Kozłowski