Ochrona danych osobowych wg RODO.

administrator 13 marca 2020

RODO – Informacje

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych;

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) z Gdyni
Kornela Makuszyńskiego 15b lokal 4, 81-595 Gdynia

RODO:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych:

PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych:

Pracownicy PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.
Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.
Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2.  sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3.  usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  5.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  6.  przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości).

Państwa oświadczenia:

Korzystanie z usług PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) o., że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania PBA Nieruchomości (Kozłowski-Nieruchomości) danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

                                           Andrzej KozłowskiCertyfikat RODO 13.02.2018 r.