Sprzedaż – kupno i co dalej…

administrator 19 marca 2020

KIEDY CHCESZ SPRZEDAĆ LUB WYNAJĄĆ.

Szanowny Kliencie, zanim udasz się do pośrednika , by zgłosić swą nieruchomość zastanów się:

 1. Czy na pewno chcesz ją sprzedać/ wynająć?
 2. Czy uzgodniłeś swoją decyzję z współwłaścicielem?
 3. Czy znasz szacunkową wartość swojej nieruchomości?
 4. Czy znasz aktualny stan prawny swojej nieruchomości?
 5. Jaką chcesz podpisać umowę pośrednictwa – na wyłączność, bezpośrednią czy otwartą?
 6. Czy zdajesz sobie sprawę, że musisz zapłacić wynagrodzenie pośrednikowi?

Gdy już to wszystko wiesz, musisz zdawać sobie sprawę, że: Pośrednik dokona oględzin Twojej nieruchomości i sporządzi dokumentację fotograficzną. Poprosi o dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy pośrednictwa, jak:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu w zobowiązaniach,przypadku firmy – odpis z KRS, umowa spółki, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości,
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny – postanowienie sądu o nabyciu spadku oraz zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadku i darowizny,
 • w przypadku współwłasności – pełnomocnictwo ( notarialne) do zbycia / wynajmu nieruchomości, dokumenty nieruchomości , takie jak: oryginał przydziału mieszkania, księga wieczysta nieruchomości, plan nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie z administracji / spółdzielni o nie zaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi, akt notarialny nabycia, oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu, dowód opłaty podatku od nieruchomości,
 • w przypadku rozpoczętej budowy – oświadczenie inspektora nadzoru, że budowa była prowadzona zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną, dziennik budowy i dokumenty towarzyszące,
 • w przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, oraz inne wg wskazań przedstawiciela agencji. W przypadku nieobecności wspólników w momencie podpisywania umowy pośrednictwa wymagane jest notarialne pełnomocnictwo do zawierania umów i reprezentowania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

WYNAGRODZENIE ZA ZREALIZOWANĄ USŁUGĘ.

Nasza skuteczna usługa podlega wynagrodzeniu. Podpisując z nami umowę po dokonaniu transakcji za naszym pośrednictwem (sprzedaż – wynajem) zobowiązani będziecie Państwo do zapłacenia procentowego wynagrodzenia od wartości transakcji sprzedaży powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% lub ustalonego wynagrodzenia od czynszu najmu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23%.  Na nasze usługi wystawiamy każdorazowo faktury VAT. Wysokość naszego wynagrodzenia jest każdorazowo negocjowana z Zamawiającym.

ZAKUP, WYNAJEM … I CO  DALEJ. 

Szanowny Kliencie, zanim udasz się do pośrednika by zgłosić potrzebę zakupu lub najmu nieruchomości zastanów się nad:

 1. Czy na pewno chcesz ją kupić / nająć?
 2. Czy uzgodniłeś swą decyzję w przypadku gdy jesteś jej współwłaścicielem?
 3. Czy znasz szacunkowa wartość którą możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości?
 4. Czy znasz swoje możliwości w przypadku wspomożenia się kredytem, luz kupić ją w leasingu?
 5. Czy wiesz ile możesz wydać na najem nieruchomości?
 6. Jaką chcesz podpisać umowę pośrednictwa – na wyłączność, bezpośrednią czy otwartą?

Czy zdajesz sobie sprawę, że musisz zapłacić stosowną prowizję pośrednikowi?

Gdy już to wszystko wiesz musisz zdawać sobie sprawę, że pośrednik poprosi o dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy pośrednictwa, jak:

 • dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport),w przypadku firmy – odpis z KRS, umowa spółki, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości,
 • w przypadku współwłasności – pełnomocnictwo ( notarialne) do zakupu / najmu nieruchomości,
 • w przypadku firmy – pełnomocnictwo upoważnionej osoby w firmie do podpisywania w jego imieniu umowy pośrednictwa przez przedstawiciela, a gdy takiego nie ma oświadczenie osoby reprezentującej firmę, iż działa na jej rzecz,
 • w przypadku posiłkowania się kredytem – podpisana umowa kredytowa z bankiem, lub promesa,
 • w przypadku nieobecności wspólników w momencie podpisywania umowy pośrednictwa wymagane jest notarialne pełnomocnictwo do zawierania umów i reprezentowania w imieniu współwłaścicieli.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ.

Nasza skuteczna usługa podlega wynagrodzeniu. Podpisując z nami umowę  po dokonaniu transakcji za naszym pośrednictwem (kupno – najem) zobowiązani będziecie Państwo do zapłacenia uzgodnionego procentowego wynagrodzenia od transakcji zakupu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23% lub ustalonego wynagrodzenia  od czynszu najmu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23%.  Na nasze usługi wystawiamy każdorazowo faktury VAT. Wysokość naszego wynagrodzenia jest każdorazowo negocjowana z Zamawiającym.