Aktualności

Ceny domów w II kw. 2020 roku

administrator 1 September 2020

Informacja sygnalna w II kwartale 2020r.Narodowy Bank Polski PBA Nieruchomości bierze udział w badaniach rynku.

Utrzymała się korekta cen ofertowych domów w zabudowie jednorodzinnej na rynku wtórnym. W II kwartale 2020r. w porównaniu z kwartałem poprzednim odnotowano spadek średniej ceny ofertowej zarówno w Gdańsku (o 6%), w Gdyni (o 7%), jak i w miejscowościach znajdujących się w niedalekiej odległości od Trójmiasta(o 17%). W Sopocie po spadkach cen w trzech poprzednich kwartałach, w II kwartale 2020 r. odnotowano wzrost średniej ceny ofertowej o 4% w odniesieniu do kwartału poprzedniego, co dało w skali roku jej korektę o 9%. Na koniec II kwartału 2020 r. średnia cena ofertowa w budownictwie jednorodzinnym była zbliżona do 1,3 mln zł w Gdańsku, do 1,4 mln zł wGdyni, do ponad 2,5 mln zł w Sopocie ido 770 tys. zł w sąsiedztwie Trójmiasta. Według danych zebranych w notowaniu za II kwartał 2020r. struktura domów oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym pod względem ich lokalizacji kształtowała się następująco: 54% przypadało na gminy sąsiadujące z Trójmiastem, około23% dotyczyło Gdańska, ponad17% i ponad5% odpowiednio Gdyni i Sopotu. W strukturze ofert analizowanej pod względem powierzchni znacząco zwiększył się udział domów w przedziale powierzchni całkowitej od 300 mkw. do 400mkw. (do ponad 57%ofert), co może wskazywać na tendencję odsprzedaży dużych domów i chęć przeprowadzki do mniejszych i nowszych budynków często z uwagi na zmniejszenie się liczby osób zamieszkujących po usamodzielnieniu się dzieci.

Więcej

Ceny gruntów w II kw. 2020 roku

administrator

Informacja sygnalna w II kwartale 2020r.Narodowy Bank Polski PBA Nieruchomości bierze udział w badaniach rynku.

W II kwartale 2020 r. odnotowano wyhamowanie dynamiki wzrostu cen ziemi pod budownictwo wielorodzinne. Według szacunków NBP średnia cena mkw. gruntów pod inwestycje deweloperskie w Gdańsku na koniec II kwartału 2020 r. Sięgała 1700zł/mkw. netto. Natomiast w poszczególnych rejonach Gdańska ceny gruntów pod budownictwo wielorodzinne są różnicowane. W Pasie Nadmorskim ceny działek przekraczały średnio 3400 zł/mkw. netto, w rejonach Śródmieścia ponad 3800 zł/mkw., w części zachodniej ponad 930 zł/mkw. netto i w południowych dzielnicach około 640 zł/mkw. netto. W Trójmieście i w przyległych gminach przeważa dostępność gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Od dwóch lat widoczny jest wzrost wartości gruntów w Gdańsku i w Gdyni pod zabudowę jednorodzinną, w tym głównie działek o powierzchni do tysiąca mkw. W II kwartale 2020 r. średnia cena ofertowa działek pod zabudowę jednorodzinną w Gdańsku sięgała ponad770zł/mkw., w Gdyni 1344 zł/mkw. I około 200 zł/mkw. W miejscowościach poza Trójmiastem

Więcej

Sytuacja mieszkaniowa w II kw. 2020 roku.

administrator

Informacja sygnalna w II kwartale 2020r.Narodowy Bank Polski PBA Nieruchomości bierze udział w badaniach rynku.

Analiza sytuacji na trójmiejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w IIkwartale2020 r.1prowadzi do następujących wniosków:▪Według danych Głównego Urzędu Statystycznego,w Trójmieście w II kwartale 2020r.w odniesieniu do II kwartału 2019 r. odnotowano mniejsze spadki efektów budownictwa mieszkaniowego niż w I kwartale 2020r.wobec I kwartału 2019 r. zarówno w zakresie mieszkań oddanych do użytkowania(spadek o 6% w II kwartale 2020 r. wobec 13%spadkuwIkwartale2020 r.), jak i mieszkań, których budowę rozpoczęto(spadek o 24% w II kwartale 2020 r. wobec 43% spadku w I kwartale 2020 r.). Analizując poszczególne rynki lokalne w II kwartale 2020 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2019 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania zmniejszyła się o 18% w Gdańsku, natomiast wzrosła w Gdyni i w Sopocie(odpowiednio o 54,0% i38%), co jest efektem zakończenia budowy lokali rozpoczętych głównie w 2018 r. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Gdańsku w II kwartale 2020 r. była wyższa niż w dwóch kwartałach poprzednich, jednakże niższa o 6% od poziomu odnotowanego przed rokiem, co wskazuje na utrzymującą się ostrożność deweloperów w rozpoczynaniu kolejnych budynków i inwestycji z uwagi na niepewność poziomu sprzedaży w najbliższych miesiącach. W Gdyni po wzroście liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w I kwartale 2020 r. odnotowano ich zmniejszenie w II kwartale 2020 r. zarówno w odniesieniu do kwartału poprzedniego, jak i tego samego okresu w 2019 r.W Trójmieście w II kwartale 2020 r. uzyskano stosunkowo wysoką liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym( 2587pozwoleń) i jest to wartość zbliżona lub wyższa od poziomów notowanych w poszczególnych kwartałach w 2018r.i 2019 r. Największy spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w I kwartale 2020 r.(1732 pozwoleń). Według danych zarejestrowanych przez NBP liczba mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym łącznie w Trójmieście w II kwartale 2020 r. była niższa aż o 37% odsprzedaży w I kwartale 2020 r. I średnio o ponad 40% niższa w odniesieniu do wyników w poszczególnych kwartałach 2019 r. Spadek popytu skutkował istotnym zmniejszeniem przez deweloperów nowej podaży na rynku pierwotnym. W II kwartale 2020 r. nowa podaż mieszkań na rynku pierwotnym stanowiła zaledwie 53% lokali sprzedanych. W Gdańsku i w Gdyni w II kwartale2020 r. wprowadzono średnio o około 70%mniej mieszkań na rynek w odniesieniu do nowej podaży w poszczególnych kwartałach 2018r. i 2019 r. Nowe oferty sprzedaży w II kwartale 2020 r. wprowadzono głównie w ramach realizacji kolejnych budynków we wcześniej rozpoczętych inwestycjach,w przeważającej części w dobrych i droższych lokalizacjach. Spadek poziomu sprzedaży oraz mniejsza liczba mieszkań wprowadzonych na rynek przełożyły się na niewielki wzrost (o 4%) liczby mieszkań znajdujących się w ofercie 1

Analiza sytuacji na trójmiejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2020 r. oparta została na transakcjach zawartych od marca do maja 2020 r. oraz na danych ofertowych aktualnych w pierwszej połowie czerwca2020 r. Na początku czerwca2020 r. w porównaniu ze stanem ofert dostępnych na rynku pierwotnym na początku marca br. Natomiast w odniesieniu do stanu ofert sprzedaży dostępnych na koniec poszczególnych kwartałów 2019 r. liczba ofert na koniec II kwartału 2020 r. była mniejsza średnio o 14%. W II kwartale 2020 r.,na rynku pierwotnym w Trójmieście, mimo znacznego spadku popytu utrzymał się zbliżony poziom średnich cen mieszkań w odniesieniu do kwartału poprzedniego. Odnotowano dalszy,niewielki spadek dostępności mieszkania liczonego relacją przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw do średniej ceny sprzedanych mieszkań, co wynika z większego spadku dochodów gospodarstw domowych nabywców w tym okresie niż wzrostu poziomu cen mieszkań. Zbadań ankietowych przeprowadzonych przez NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków wynika, że w II kwartale 2020 r. podobnie jak w I kwartale 2020 r. większość ankietowanych banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Banki zaostrzyły również niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. podniosły marżę kredytową, w tym marżę kredytową dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz wymagania co do zabezpieczenia i udziału wkładu własnego kredytobiorców. W opinii ankietowanych podmiotów na zaostrzenie polityki kredytowej największy wpływ miało pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej w kraju ina rynku mieszkaniowym, pogorszenie się jakości portfela kredytów mieszkaniowych, decyzja NBP w zakresie polityki pieniężnej oraz z przyczyny nieobjętej ankietą, w tym m. in. wzrost ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii. W III kwartale 2020 r. banki oczekują odwrócenia tendencji i złagodzenia polityki kredytowej przy nieznacznym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe. Według wyliczeń NBP na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej w II kwartale 2020 r.w odniesieniu do kwartału poprzedniego odnotowano znaczne zmniejszenie liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych (o 30% w Gdańsku i o 28% w Gdyni). Spadek liczby udzielonych kredytów przełożył się na znaczne zmniejszenie wolumenu udzielonych łącznie kredytów na zakup mieszkań (o około 30%w Gdańsku i o około 32% w Gdyni). Sytuacja na rynku pierwotnym mieszkań w Gdańsku jest nieco inna niż na rynku nowych mieszkań w Gdyni. W Gdańsku, po obserwowanym od czterech kwartałów spadku dynamiki wzrostu średniej ceny transakcyjnej, jej poziom utrzymał się w II kwartale 2020 r. (8733zł/mkw.) na poziomie zbliżonym do notowanego w kwartale poprzednim, co dało wzrost o 5,4% w skali roku (w porównaniu z II kwartałem 2019 r.). Średnia cena ofertowa w ujęciu kwartalnym obniżyła się zaledwie o 1% w II kwartale 2020 r.(do poziomu 9803zł/mkw.) i była o 8,5% wyższa od ceny odnotowanej w II kwartale 2019 r. Na skutek znacznego spadku sprzedaży (o 39%) i znacznie mniejszego zasilenia rynku nowymi ofertami przez deweloperów niż w kwartałach poprzednich liczba mieszkań znajdujących się w ofercie na rynku pierwotnym nie wzrosła znacząco. Liczba mieszkań sprzedanych w II kwartale 2020 r. w Gdańsku była niemal o połowę większa od liczby mieszkań wprowadzonych w tym okresie do sprzedaży. W efekcie stan ofert na rynku pierwotnym pozostał na nieznacznie niższym poziomie w odniesieniu do stanów notowanych na koniec poszczególnych kwartałów w 2019 r., co jest efektem ostrożnej polityki deweloperów w rozpoczynaniu nadmiernej produkcji w toku na wypadek spodziewanego od dłuższego czasu spowolnienia na rynku mieszkaniowym. W II kwartale 2020 r. mimo znacznego spadku łącznej liczby zawartych transakcji sprzedaży najwięcej transakcji w Gdańsku odnotowano podobnie jak we wcześniejszych kwartałach w nowych dzielnicach oddalonych od centrum (m.in. na Łostowicach i w Szadółkach). Utrzymał się również wysoki udział sprzedaży w dzielnicach z bardzo dobrą lokalizacją (Śródmieście, Wrzeszcz). Biorąc pod uwagę zaostrzenie polityki kredytowej banków, utrzymanie wysokiego popytu w droższych lokalizacjach wskazuje na zakupy ze środków własnych, które są bardziej opłacalną formą lokowania gotówki. Zwiększył się o kilka punktów procentowych –do 49,7% udział mieszkań sprzedanych w niższym przedziale cenowym (do8000zł/mkw.) i był niemal równy z udziałem mieszkań sprzedanych w droższym przedziale cenowym (powyżej 8000zł/mkw.) –około 50,3% transakcji. W niewielkim stopniu wzrosło zainteresowanie lokalami w przedziale powierzchni od40mkw. do 60 mkw. (ponad 47% transakcji w II kwartale 2020 r. wobec około 42% transakcji w II kwartale 2019 r.). Na gdyńskim rynku pierwotnym w II kwartale 2020 r. w odniesieniu do kwartału poprzedniego i do czterech kwartałów 2019 r. odnotowano również niewielkie zmiany poziomu średnich cen. Średnia cena transakcyjna w II kwartale 2020 r. (7974 zł/mkw.) obniżyła się o3,4% w porównaniu z kwartałem poprzednim i o 2,5% w skali roku (w odniesieniu do II kwartału 2019 r.). Poziom średniej ceny ofertowej (9438 zł/mkw.)wzrósł o 2,1% w porównaniu z I kwartałem 2020 r. i o 4,0% w porównaniu z II kwartałem 2019 r. WII kwartale 2020 r. na gdyńskim rynku do sprzedaży wprowadzono bardzo małą liczbę mieszkań i jedynie w bardzo dobrej lokalizacji. Stąd też zawarte w tym okresie transakcje obniżyły podaż mieszkań dostępnych na koniec II kwartału 2020 r. o 7,3% w odniesieniu do stanu na koniec I kwartału 2020 r. W analizowanym okresie niepewność wśród potencjalnych nabywców wywołana głównie obostrzeniami z powodu pandemii przełożyła się na spadek liczby zawartych transakcji sprzedaży o 33%,przy czym wolumen transakcji w kwartale poprzednim był stosunkowo wysoki i liczba transakcji w I kwartale 2020 r. była większa niż w którymkolwiek kwartale 2019 r. Niewielki spadek średniej ceny transakcyjnej w Gdyni w porównaniu z kwartałem poprzednim częściowo wynikał z niewielkiej zmiany struktury sprzedaży mieszkań pod względem lokalizacyjnym. Względem kwartału poprzedniego znacząco wzrosła sprzedaż mieszkań na Oksywiu (do45% udziału w łącznej liczbie zawartych transakcji), gdzie średnia cena transakcyjna jest o kilka procent niższa od średniej na lokalnym rynku. Tym samym w strukturze mieszkań sprzedanych znacząco zwiększył się udział lokali tańszych(do ponad 67% w II kwartale 2020 r. wobec ponad 52%w I kwartale 2020 r. w przedziale cenowym -od 6000 zł/mkw. do 8000 zł/mkw.).W dzielnicach, gdzie udział ofert jest znaczący (Wiczlino i Śródmieście Gdyni) odnotowano znaczny spadek lub znikomy udział sprzedanych mieszkań.

Na wtórnym rynku mieszkaniowym w Trójmieście w II kwartale2020 r. w odniesieniu do kwartału poprzedniego podobnie jak na rynku pierwotnym odnotowano niewielkie zmiany cen mieszkań i znaczące wyhamowanie sprzedaży, co z jednej strony wskazuje na utrzymanie oczekiwań cenowych ze strony sprzedających a z drugiej strony oczekiwanie potencjalnych nabywców zarówno na korektę ceny ofertowej, poluzowanie warunków kredytowania ze strony banków, jak i ustabilizowanie się niepewnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i sytuacji na rynku pracy.W Gdańsku na rynku wtórnym od ponad roku obserwowano niewielki spadek sprzedaży mieszkań, jednakże w II kwartale 2020 r. względem I kwartału 2020 r. korekta popytu była znacząca i sięgała ponad 34% transakcji. Mimo to średnia cena transakcyjna sprzedaży(8551 zł/mkw. w II kwartale 2020 r.)wzrosła o 2,4%wobec poziomu w I kwartale 2020 r. io9,3% w skali roku. Natomiast średnia cena ofertowa (10332 zł/mkw. W II kwartale 2020r.) obniżyła się o 2,2% w odniesieniu do kwartału poprzedniego i była wyższa o 10,6%względem ceny ofertowej notowanej przed rokiem (w II kwartale 2019 r.).W II kwartale 2020 r. nie odnotowano istotnych zmian popytu na mieszkania pod względem lokalizacji. Utrzymała się wysoka sprzedaż w dzielnicach dobrze zlokalizowanych( Wrzeszcz, Śródmieście, Przymorze).W niewielkim stopniu zwiększył się udział transakcji w wyższym przedziale cenowym -powyżej 8000 zł/mkw. (56% transakcji w II kwartale 2020 r. wobec 50% transakcji w I kwartale 2020 r.). Utrzymała się zbliżona struktura mieszkań sprzedanych pod względem ich powierzchni użytkowej i liczby pokoi w mieszkaniu. Przeważała sprzedaż mieszkań od 40 mkw. do 60 mkw. powierzchni użytkowej (48%transakcji). W tym przedziale powierzchni odnotowano też najwięcej dostępnych ofert sprzedaży (40%). W II kwartale 2020 r. utrzymała się wysoka sprzedaż w starszym zasobie mieszkaniowym z lat 1950 –1980(22%transakcji)z przeciętną powierzchnią lokalu 46mkw. oraz ze średnią ceną transakcyjną 8492zł/mkw.w dużym stopniu w budownictwie wzniesionym w technologii prefabrykowanej. Wysoki poziom sprzedaży dotyczył również najnowszego budownictwa, wzniesionego po 2011 r. (23% transakcji)w bardzo dobrych i dobrych lokalizacjach, gdzie średnia powierzchnia sprzedanych lokalisięgała56 mkw., a średnia cena przekraczała 10 tys. zł/mkw. Na gdyńskim rynku wtórnym w II kwartale 2020 r. w porównaniu z kwartałem poprzednim liczba sprzedanych mieszkań spadła o ponad 27%, przy czym poziom sprzedaży w I kwartale 2020 r. był stosunkowo wysoki. W tym okresie średnia cena ofertowa (8563zł/mkw.) i transakcyjna (7738 zł/mkw.) utrzymały się na zbliżonym poziomie. W II kwartale 2020 r. w odniesieniu do kwartałów w 2019 r. odnotowano zbliżony udział transakcji i ofert sprzedaży w poszczególnych dzielnicach Gdyni. O kilka procent wzrosła sprzedaż mieszkań dwupokojowych i w przedziale powierzchni użytkowej od 40 mkw. do60 mkw. Znacząco zwiększył się popyt na mieszkania w budynkach wzniesionych

w latach 1950-1980 (ponad 43% transakcji w II kwartale 2020 r. wobec około24% transakcji w I kwartale 2020 r.) ze średnią ceną 7383 zł/mkw. I o przeciętnej powierzchni użytkowej tych lokali sięgającej 47 mkw. Tym samym wzrósł udział mieszkań sprzedanych w budownictwie z wielkiej płyty (49% transakcji w II kwartale 2020 r. wobec32% transakcji w I kwartale 2020 r.).W Sopocie, jednym z najdroższych rynków mieszkaniowych w kraju sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w poszczególnych kwartałach 2019 r.Od roku obserwuje się natomiast systematyczny spadek lokali dostępnych w ofercie sprzedaży. Widoczna jest niewielka zmienność cen mieszkań.W II kwartale 2020 r. średnia cena transakcyjna sprzedaży (11873 zł/mkw.) zmniejszyła się zaledwie o 0,9% w odniesieniu do kwartału poprzedniego i o 4,4% w skali roku. Średnia cena ofertowa (12608 zł/mkw. w II kwartale 2020 r.)również została nieznacznie skorygowana w dół (o 0,9%) w porównaniu z kwartałem poprzednim i wzrosła o 6,6% wskali roku (w odniesieniu do II kwartału 2019 r.). Nie odnotowano znaczących zmian struktury transakcji i ofert pod względem lokalizacji. Ponad połowa mieszkań sprzedanych i dostępnych w ofercie sprzedaży znajduje się w Sopocie Dolnym. Niemal połowa lokali sprzedanych (49% transakcji) to budownictwo wzniesione przed rokiem 1950. W ujęciu kwartalnym odnotowano natomiast znaczny wzrost popytu na mieszkania w nowszym budownictwie –z lat 2001 -2010 (28%transakcji w II kwartale 2020 r. wobec 16% w I kwartale 2020 r.) ze średnią ceną około 14 tys. zł/mkw. i przeciętną powierzchnią użytkową 65 mkw. Na rynku najmu długoterminowego mieszkań w Gdańsku w II kwartale 2020 r. W odniesieniu do kwartału poprzedniego odnotowano spadek o 3% średniej stawki ofertowej (do 50,4 zł/mkw./m-c) i transakcyjnej (do 42,9 zł/mkw./m-c). W Gdyni utrzymał się wzrost średniej stawki ofertowej(o 2% -do 56,0 zł/mkw./m-c)i mimo to dalszy spadek średniej stawki transakcyjnej(o 8% -do 41,6 zł/mkw./m-c). W Sopocie średni czynsz najmu w ofercie (52,7 zł/mkw./m-c) utrzymał się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwartale poprzednim. Wysoki poziom średniego czynszu najmu długoterminowego w Gdańsku i w Gdyni wynikał z dużego zainteresowania wynajmem lokali w dobrych lokalizacjach oraz ze znacznej dostępności ofert w dobrze skomunikowanych i prestiżowych dzielnicach (w Gdyni w Śródmieściu -30% ofert iw Orłowie-32% ofert; w Gdańsku w Śródmieściu-39% ofert oraz we Wrzeszczu-20% ofert). W Trójmieście rynek najmu długoterminowego dominuje w Gdańsku. Według szacunków NBP w II kwartale 2020 r. w strukturze ofert dostępnych na terenie Trójmiasta 77% ofert odnotowano na terenie Gdańska, 17% w Gdyni i 13% w Sopocie. W tym okresie podobnie kształtowała się struktura transakcji najmu długoterminowego (81% w Gdańsku, 14% w Gdyni i 5% w Sopocie).Od dwóch lat na gdańskim rynku obserwuje się systematyczny wzrost ofert i transakcji najmu w najnowszym budownictwie –wzniesionym po 2011 r. W II kwartale 2020 r. udział takich lokali w strukturze ofert sięgał 45% i w strukturze mieszkań wynajętych ponad 40%. Analizując udział mieszkań pod względem poziomu czynszu najmu najwięcej (około 30%)

Informacja sygnalna w II kwartale 2020 r.Narodowy Bank Polski6ofert i transakcji najmu na tym lokalnym rynku w II kwartale 2020 r. znajdowało się wprzedzialecenowymod40zł/mkw./m-c do 50 zł/mkw./m-c. Zwiększa się udział mieszkań w najdroższym przedziale cenowym–powyżej 60 zł/mkw./m-c. (w II kwartale 2020 r. około 25% transakcji i 29% ofert)

Więcej

Serwis wiadomości.

administrator

OBWODNICA TRÓJMIEJSKA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ.

Przyszłość Trójmiejskiej Metropolii zależy od szybkiej decyzji o budowie Obwodnicy Metropolitarnej.

Bez dobrego „kręgosłupa” komunikacyjnego dalszy dynamiczny rozwój Trójmiasta i okolic, szczególnie Gdyni i jej Portu jest poważnie zagrożony. Mam tu na myśli całą planowaną nowoczesną arterię połączeń drogowych tej prężnie rozwijającej się szerokiej aglomeracji pomorskiej. Decyzje dotyczą budowy obwodnicy Metropolitarnej, Trasy Kaszubskiej, obwodnicy Żukowskiej, OPATA, drogi Zielonej w Gdyni, drogi do Portu w Gdyni, rozbudowy mocno obciążonej już dziś Trójmiejskiej Obwodnicy (szczególnie w jej odcinku gdyńskim – zjazd na Port), wreszcie nowej trasy do Władysławowa.

Więcej

Przegląd rynku biurowego w Trójmieście.

administrator

RYNEK BIUROWY 2020 ROK

Można to nazwać trójmiejskim fenomenem. Nikt nie spodziewał się, że w takim tempie nowe powierzchnie biurowe będą wchłaniane przez najemców. Niemal wszystko, co pojawi się na Trójmiejskim rynku biurowym zostaje albo zarezerwowane lub wynajęte. Pierwsze półrocze z wynikiem 17 400 metrów kwadratowych na rynku podażowych równoważyło się z popytem na 16 300 metrów kwadratowych. Największe inwestycje to biurowiec Heweliusz z 10 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni biurowej, Garnizon, biurowiec Hiro 5 tysięcy metrów kwadratowych i w Gdańsku Kokoszkach biurowiec Office Park z powierzchnią 2, 4 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Do końca roku przewiduje się pozyskanie około 50 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej. Tym samym Trójmiasto utrzymuje trzecie miejsce po Krakowie i Wrocławiu. Oba pierwsze regiony szczycą się ponad milionowymi powierzchniami biurowymi. Trójmiasto zamyka się powierzchnią biurową około 800 tysięcy metrów kwadratowych. Kiedy pęknie ten spodziewany milion nikt nie potrafi powiedzieć. Jednak przy tak dużej chłonności może to być już 2021 rok.

Więcej

Przegląd rynku mieszkaniowego w Trójmieście.

administrator 18 March 2020

Póki co nie można liczyć na przyhamowanie cen mieszkań w Trójmieście. Rynek popytowy na mieszkania szczególnie z przeznaczeniem pod wynajem jest ciągle na wysokich obrotach. Popyt na mieszkania o podwyższonym standardzie i na apartamenty śrubuje średnie ceny mieszkań. To dziś drugi po Warszawie najdroższy rynek mieszkaniowy w Polsce. Na duży popyt mieszkań ma wpływ dobra sytuacja gospodarcza w Aglomeracji Trójmiejskiej. Dynamicznie rozwijające się porty w Gdańsku i Gdyni, nowe inwestycje biurowe i magazynowe powodują duże zapotrzebowanie na mieszkania szczególnie pod wynajem. Migracja wewnętrzna i zewnętrzna powoduje, że dużo ludzi zamiast trzymać wolne środki inwestuje w zakup mieszkań pod wynajem. To nowe trendy rentierskie. Kupujemy mieszkanie, urządzamy i w dalszym etapie wynajmujemy. Takie mieszkanie zarabia na wzroście cen samego mieszkania oraz na wynajmie. Przykład: Klient w ubiegłym roku kupił i wyposażył mieszkanie 29 m2 za 300 tys. zł. Wynajmuje je za 1900 zł/m-c plus opłaty. Dziś to mieszkanie po roku zarobiło na wzroście jego ceny około 30 tys. złotych. Sumarycznie Klient zarobił wprost 30 tys. zł plus 12 x 1900 zł. Razem jego dochód brutto wyniósł 52 800 zł. Fakt, nie potrwa to długo. Ceny mieszkań zaczną się stabilizować a i ceny najmu mogą być mniej korzystne. Jednak według mojego doświadczenia może to potrwać jeszcze kilka lat zanim Trójmiejski rynek mieszkaniowy się nasyci. Dziś mieszkania szczególnie te jedno i dwupokojowe przeznaczone na wynajem (stanowią okol 17% wszystkich kupowanych mieszkań) sprzedają się na pniu i na pniu są wynajmowane. Mój rekord – w piątek przyjąłem kawalerkę do administrowania a już w poniedziałek, zaledwie w trzy dni wynająłem na dobrej stawce czynszowej.

Więcej

Przegląd rynku magazynowego w Trójmieście.

administrator

Plany rozwojowe Gdyńskiego Portu, a szczególnie powrót do marzeń inż. Kwiatkowskiego o budowie Portu Zewnętrznego. Decyzja Panattoni Europe o budowie 45 000 metrów kwadratowych powierzchni parkowej to dwie połączone z sobą wspaniałe informacje dla rozwoju Gdyni.

Dziś dowiadujemy się o rozpoczęciu przez Panattoni Europa pierwszego centrum dystrybucyjnego w okolicach Gdynia „Panattoni Park Tricity North”. Ta inwestycja powstanie w odległości 8 km od Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT-Gdynia), 10 km od Centrum Gdyni i Trójmiejskiej Obwodnicy. W tym miejscu powstanie 45 tys. metrów kwadratowych powierzchni parkowej spełniającej wymogi certyfikatu BREEAM. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czerwiec 2019 roku. Natomiast pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się w trzecim kwartale 2019 roku.

Więcej

Ochrona danych osobowych wg RODO.

administrator 13 March 2020

RODO – Informacje

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Więcej

Ogólnopolska baza miejscowych planów zagospodarowania.

administrator 12 March 2020

Rośnie zdecydowanie zainteresowanie zakupem gruntów rolnych, później przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową. Potencjalni nabywcy chcąc migrować z miast szukają dogodnych lokalizacji w ich najbliższym sąsiedztwie. Z reguły ich zainteresowaniem cieszą się grunty rolne, które są zdecydowanie tańsze przy zakupie oraz później do czasu ich przekształcenia również tańsze w opłatach gruntowych. Zakup wybranej działki a w konsekwencji przystąpienie do budowy to dwa elementy decydujące o sukcesie zaplanowanej inwestycji. Przestrzegam wszystkich przed kierowaniem się tylko ceną i lokalizacja. By w przyszłości nie mieć problemów z jej przekształceniem na budowlaną koniecznym jest przeprowadzenie prawnej analizy działki, którą zamierzamy kupić.

Więcej