Regulamin strony:

I.   Definicje

II.   Określenie zasad dostępu do strony internetowej

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
 3. PBA Nieruchomości zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę plików Cookies.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.

III.   Zobowiązania PBA Nieruchomości - właściciela strony

 1. PBA Nieruchomości zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
 2. Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie kozlowski-nieruchomosci.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony kozlowski-nieruchomosci.pl, są prezentacją określonej nieruchomości.

IV.   Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

V.   Odpowiedzialność stron

 1. PBA Nieruchomości oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). PBA Nieruchomości nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
 2. PBA Nieruchomości nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez niewywołanych.

VI.   Przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO

 1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej, jako Ustawa) oraz przepisami UE zawartymi w RODO, obowiązującymi od 25 maja 2018 roku.
 2. Dane przetwarzane są w celach prawidłowej realizacji zawartych ze Zleceniodawcami  umów podażowych  i popytowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.PUODO.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w siedzibie Przedmiotu przetwarzającego i są do wglądu przez zainteresowanego. Kontakt -  tel.: +48 501 034 718 ; e-mail: biuro@kozlowski-nieruchomosci.pl 

VII.   Postanowienia Końcowe

 1. PBA Nieruchomości zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz, którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony kozlowski-nieruchomosci.pl należą do PBA Nieruchomości.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby PBA Nieruchomości oraz na adres biuro@kozlowski-nieruchomosci.pl.
 4. Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@kozlowski-nieruchomosci.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez PBA Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 5. PBA Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PBA Nieruchomości na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę PBA Nieruchomości.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie kozlowski-nieruchomosci.pl
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.