SPRZEDAŻ, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
Szanowny Kliencie, zanim udasz się do pośrednika , by zgłosić swą nieruchomość zastanów się:
 1. Czy na pewno chcesz ją sprzedać/ wynająć?
 2. Czy uzgodniłeś swoją decyzję z współwłaścicielem?
 3. Czy znasz szacunkową wartość swojej nieruchomości?
 4. Czy znasz aktualny stan prawny swojej nieruchomości?
 5. Jaką chcesz podpisać umowę pośrednictwa - na wyłączność, bezpośrednią czy otwartą?
 6. Czy zdajesz sobie sprawę, że musisz zapłacić wynagrodzenie pośrednikowi?

Gdy już to wszystko wiesz, musisz zdawać sobie sprawę, że: Pośrednik dokona oględzin Twojej nieruchomości i sporządzi dokumentację fotograficzną. Poprosi o dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy pośrednictwa, jak:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu w zobowiązaniach,przypadku firmy - odpis z KRS, umowa spółki, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości,
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny - postanowienie sądu o nabyciu spadku oraz zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadku i darowizny,
 • w przypadku współwłasności - pełnomocnictwo ( notarialne) do zbycia / wynajmu nieruchomości, dokumenty nieruchomości , takie jak: oryginał przydziału mieszkania, księga wieczysta nieruchomości, plan nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie z administracji / spółdzielni o nie zaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi, akt notarialny nabycia, oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu, dowód opłaty podatku od nieruchomości,
 • w przypadku rozpoczętej budowy - oświadczenie inspektora nadzoru, że budowa była prowadzona zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną, dziennik budowy i dokumenty towarzyszące,
 • w przypadku użytkowania wieczystego - umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, oraz inne wg wskazań przedstawiciela agencji. W przypadku nieobecności wspólników w momencie podpisywania umowy pośrednictwa wymagane jest notarialne pełnomocnictwo do zawierania umów i reprezentowania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

WYNAGRODZENIE ZA ZREALIZOWANĄ USŁUGĘ.

Nasza skuteczna usługa podlega wynagrodzeniu. Podpisując z nami umowę po dokonaniu transakcji za naszym pośrednictwem (sprzedaż - wynajem) zobowiązani będziecie Państwo do zapłacenia procentowego wynagrodzenia od wartości transakcji sprzedaży powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% lub ustalonego wynagrodzenia od czynszu najmu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23%.  Na nasze usługi wystawiamy każdorazowo faktury VAT. Wysokość naszego wynagrodzenia jest każdorazowo negocjowana z Zamawiającym.